Area Planning

ประกาศเขตสำรวจ วางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์

หนังสือที่ มท 0712.6/1238 สำนักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย วันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้มีนโยบายการดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์ ให้มีการสำรวจและศึกษาครอบคลุมพื้นที่ทั้งอำเภอเมืองสุรินทร์